Методична робота

2023-2024 н.р.

Інструктивно-методична нарада

 

ЗАВДАННЯ

ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ

В РОБОТІ НАД МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ


1. Удосконалення структури уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня.

2. Впровадження та вдосконалення технологій моніторингу якості освіти через використання кваліметричного підходу щодо комплексного кількісного оцінювання якості викладання предметів та навчально-виховного процесу.


3. Побудова процесу виховання, розвитку і навчання на основі обстеження індивідуальних особливостей учнів.

4. Реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку дітей через впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання і виховання.

5. Підвищення рівня творчої активності педагогічних кадрів з акцентом на активному застосуванні досягнень науки, передового досвіду, удосконаленні форм і методів виховної роботи, розвитку умінь самостійно аналізувати власну діяльність.


ЗАДАЧІ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ
   
1. Глибоко вивчати зміст галузей Державного стандарту та нормативних документів з метою побудови навчального процесу на якісно новому рівні на основі компетентнісного підходу до навчання учнів, впровадження продуктивних технологій навчання.

2. Впроваджувати педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості вчителя та учня засобами інформаційних технологій.

3. Забезпечити методичний супровід стандартизації базової і повної загальної середньої освіти.

4. Проводити методичні заходи, спрямовані на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні.

5. Спрямувати роботу шкільних методичних об’єднань та груп на підвищення якості навченості учнів на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень, рівня предметної підготовки через технологізацію навчального процесу і впровадження компетентнісного підходу до навчання.

6. Постійно поповнювати та оновлювати знання у напрямі впровадження ІКТ, набутті практичного досвіду інформатизації в НВП.

7. Працювати над питаннями психолого-педагогічного супроводу навчання і розвитку учнів, збереження психічного і фізичного здоров’я учнів через запровадження валеологізації та здоров’єзберігаючих технологій навчання.

8. Активно стимулювати учнів до самостійної діяльності, яка забезпечує учневі самоосвіту, саморозвиток, самовираження в ході оволодіння знаннями.

9. Використовувати в навчальному процесі нові технології продуктивного навчання, інтерактивні техніки, електронні підручники, навчальні посібники та засоби навчання відповідно до рівня розвитку високих технологій, створення умов для використання ресурсів інтернетуспрямовані на розвиток особистості учня, підвищення ефективності і якості освіти.

10. Створити умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваціях, експериментах, творчих пошуках.

11. Удосконалювати дидактично-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

12. Організувати методичну допомогу молодим учителям з боку досвідчених.

13. Створити умови для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників.

14. Забезпечити якісне проведення атестації вчителів.